This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.Funkcje systemu

Nastawnica elektroniczna ZSB 2000 posiada m. in. dopuszczenie Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa (EBA), pracuje zgodnie instrukcjami prowadzenia ruchu pociągów (np. DBAG KoRil 408), specyfikacją nastawnic elektronicznych na liniach regionalnych (ESTW-R), zasadami sygnalizacji wykorzystywanej do prowadzenia ruchu pociągów (np. DBAG KoRil 437), a także wymaganiami dot. prowadzenia ruchu pociągów za pomocą elektronicznych nastawnic (ESZB), nastawnica jest systemem zdecentralizowanym, a urządzenia liniowe są połączone za pomocą interfejsów standardowych. Punkty sterowane na szlaku oraz moduły dobiera się zgodnie z potrzebami klienta i projektu, przy czym systemy oparte są na jednolitej platformie i mogą być podzielone na trzy poziomy.

Poziom operatorski i diagnostyczny służy do komunikacji pomiędzy urządzeniami na linii. Komunikacja odbywa się na bezpiecznej płaszczyźnie między sąsiadującymi ze sobą posterunkami rozmieszczonymi na szlaku za pośrednictwem sieci transmisyjnej STRENET. Poszczególne posterunki systemu Zi3 3000 sterują i zabezpieczają lokalny ruch pociągów na bezpiecznym poziomie zależnościowym i wykonawczym. Elementy poziomu wykonawczego są połączone z poziomem zależnościowym za pomocą szeregowego interfejsu standardowego, który pełni rolę magistrali komunikacyjnej CAN.

Na szlakach obsługiwanych przez ZSB 2000 mogą wystąpić następujące typy posterunków ruchu:

 • Stacja
 • Posterunek blokowy
 • Bocznica szlakowa
 • Dopasowania blokad liniowych na początku i końcu systemu

Każdy z tych posterunków ruchu pracuje samodzielnie z zabezpieczonym jądrem systemu i steruje urządzeniami szlakowymi, których ilość zależy od danej instalacji.

Elektroniczna nastawnica ZSB 2000 spełnia następujące funkcje i obsługuje następujące urządzenia:

 • Elektryczne zwrotnice sterowane zdalnie
 • Wykolejnice z napędami elektrycznymi sterowane zdalnie
 • Pojedyncze i podwójne rozjazdy krzyżowe
 • Zwrotnice samopowrotne
 • Zwrotnice i wykolejnice sterowane lokalnie elektrycznie
 • Zwrotnice i wykolejnice sterowane ręcznie z kluczem
 • Przebiegi pociągowe
 • Przebiegi manewrowe
 • Obszary obsługi lokalnej
 • Ochrona boczna
 • Drogi ochronne
 • Semafory
 • Tarcze ostrzegawcze
 • Semafory sbl
 • Wskaźniki prędkości
 • Tarcze manewrowe
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Sygnały dodatkowe
 • Urządzenia tor - pojazd
 • Sygnał niezajętości toru z zastosowaniem liczników osi
 • Blokada liniowa
 • Urządzenia obsługowe pomocnicze
 • Różne dostosowania blokad liniowych do innych nastawnic

Wszystkie elementy konfigurowane są indywidualnie w zależności od warunków terenu, w którym działa system.

Centralne zarządzanie

Centralna obsługa, wizualizacja, dyspozycje i polecenia nastawcze:

Do prowadzenia ruchu pociągów z zastosowaniem elektronicznej nastawnicy Zi3 3000 konieczny jest komputer odcinkowego dyżurnego ruchu, który stanowi centrum obsługi. Komputery stacyjne są połączone z komputerem centralnym szlaku poprzez sieć DISPO służącą do przesyłania dyspozycji i meldunków diagnostycznych, a komputer centralny jest stanowiskiem dyspozytora na danym szlaku. Komputer pulpitu służy dyżurnemu ruchu do wydawania dyspozycji oraz wizualizacji sytuacji na podległych mu szlakach. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między lokalną nastawnicą i stanowiskiem dyżurnego ruchu, a także wydawania poleceń i wizualizacji stosuje się dopuszczone procedury. Sposób obsługi i wizualizacji szlaku jest dostosowany do potrzeb klienta (np. sposób obsługi i wizualizacji kolei niemieckich DB AG dla linii regionalnych (ESTW-R) oraz dla prowadzenia ruchu pociągów za pomocą elektronicznych nastawnic (ESZB) lub zgodnie z jednolitym interfejsem użytkownika kolei austriackich EBO 2).

Na komputerze centralnym szlaku można wyświetlić następujące obrazy:

 • Wizualizacja szlaku (widok ogólny lub obraz poglądowy)
 • Wizualizacja stacji (widok szczegółowy lub lupa stacyjna)

Obraz można rozdzielić na wiele monitorów (np. na osiem) i jednocześnie wyświetlić widok ogólny i powiększenia urządzeń sygnalizacyjnych. Powiększenia urządzeń sygnalizacyjnych na poszczególnych torach są generowane automatycznie i przekazywane przez posterunki do komputera pulpitu. W ten sposób na komputerze pulpitu można wyświetlić powiększenia z całego szlaku. Wyświetlane obrazy są automatycznie aktualizowane po każdej zmianie w komputerze stacyjnym elektronicznej nastawnicy. Także komputer pulpitu możne zainicjować aktualizację. Dyżurny ruchu może wygenerować informacje o stanie urządzeń w przebiegach, wykonać czynności obsługowe i pomocnicze, które są realizowane za pomocą różnych procesów zabezpieczających wizualizację, wprowadzanie danych i poleceń. Na komputerze pulpitu można również wyświetlić informacje diagnostyczne.

Szlak wyposażony w ZSB 2000 może pracować w pełni automatycznie po zainstalowaniu systemu dyspozytorskiego. Ten niezabezpieczony system wykorzystuje bezpieczną transmisję danych i w związku z tym ma ten sam poziom bezpieczeństwa co komputer pulpitu. Po zainstalowaniu systemu dyspozytorskiego ruch pociągów odbywa się bez ingerencji dyżurnego ruchu. Ruch pociągów będzie się obywał się w pełni automatycznie, a przebiegi będą nastawiane samoczynnie i w odpowiednim momencie.

System ZSB 2000 realizuje powyżej wymienione zadania na dwóch płaszczyznach:

 • Zabezpieczenie ruchu pociągów. System wykonuje zadania nastawnicy. Zapewnia bezpieczeństwo ruchu pociągów na stacjach i na szlaku.
 • Prowadzenie ruchu pociągów. System spełnia zadania prowadzenia ruchu, jak śledzenie ruchu pociągów i przekazywanie sygnałów do tras pociągów.

Wybór dróg przebiegu jest uzależniony od rozkładu jazdy wprowadzonego do systemu, który automatycznie warunkuje ustawienia dróg przebiegu.

Lokalne funkcje obsługi i wizualizacji:

W każdej nastawnicy wyposażonej w ZSB 2000 znajduje się komputer dyspozytorski i diagnostyczny, pracujący niezależnie od poziomu bezpieczeństwa. Jest on nazywany komputerem stacyjnym i umożliwia obsługę i wizualizację systemu lokalnego, głównie jest wykorzystywany do prac konserwacyjnych i naprawczych.

Można zainstalować również urządzenia obsługi lokalnej na zewnątrz, które będą służyły do obsługi przez personel. Za pomocą tego urządzenia można wykonać czynności pomocnicze z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Do wykonania tych czynności obsługowych konieczna jest obecność dyżurnego ruchu, jednak ruch pojazdów odbywa się nadal, także w przypadku zakłóceń lub przerwy w komunikacji między nastawnicą a stanowiskiem dyżurnego ruchu.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe