Prywatność danych

  Sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane i Państwa prawa – informacje zgodnie z Artykułami 13, 14 oraz 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
  Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych obejmują gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i jej podstron.

  Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o. (dalej "my" lub "Scheidt & Bachmann") podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie i ściśle przestrzega zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony danych. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd informacji, w jaki sposób Scheidt & Bachmann zapewnia ochronę rzeczonych danych oraz wyjaśnia, jakiego rodzaju dane gromadzimy i w jakim celu.

   

  I. Informacje ogólne

  1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych
  Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych spoczywa na:

  Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o., ul. Wąska 15, 62-030 Luboń; 
  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  listownie: Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o., ul. Wąska 15, 62-030 Luboń;
  z dopiskiem „ochrona danych”
  telefon: +48 61 894 60 13; e-mail: sbp@scheidt-bachmann.pl

  2. Jakie dane przetwarzamy i z jakich źródeł one pochodzą?
  Przetwarzamy dane osobowe dostarczane przez Państwa dobrowolnie lub podawane podczas korzystania z naszej strony internetowej.
  W celu uzyskania bliższych informacji, proszę zapoznać się z Częścią II – Przetwarzanie danych osobowych.

  3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej? 
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Cele przetwarzania danych obejmują: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (Artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO), przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO), przetwarzanie oparte na Państwa zgodzie (Artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO) i/lub przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (Artykuł 6 ustęp 1 lit. c RODO).
  W celu uzyskania bliższych informacji, proszę zapoznać się z Częścią II – Przetwarzanie danych osobowych.

  4. Kto otrzymuje moje dane?
  Dane osobowe mogą trafiać do usługodawców, z których usług korzystamy, działających w naszym imieniu (tzw. „podmiotów przetwarzających”, por. Artykuł 4 pkt. 8 RODO). Korzystamy z następujących podmiotów lub kategorii podmiotów przetwarzających: 

  • dostawców usług informatycznych
  • podmiotów zależnych
  • Google Inc.

  Dodatkowo przekazujemy Państwa dane naszym podmiotom zależnym, które także przetwarzają dane osobowe na własną odpowiedzialność (tzw. „administratorom”, por. Artykuł 4 pkt. 7 RODO).

  5. Udostępnianie danych osobowych za granicę
  W przypadkach opisanych w Sekcji II „Przetwarzanie danych osobowych” przekazujemy Państwa dane do odbiorców w następujących krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG):

  • podmioty zależne w Rosji, Szwajcarii, Tunezji, Izraelu, USA i Kanadzie

  W odniesieniu do wszystkich odbiorców wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje (klauzule dotyczące ochrony danych komunalnych Art. 46 ustęp 2 DSGVO) dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zażądać przedstawienia stosownych gwarancji. W tym celu proszę kontaktować się z organami wskazanym w Sekcji I, pkt. 1.

  6. Przechowywanie danych
  Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w jakim są one przetwarzane.
  Ponadto ciążą na nas określone obowiązki związane z przechowywaniem i dokumentowaniem, w tym obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej. Obowiązki te mogą mieć zastosowanie przez okres nieprzekraczający 10 lat.
  Czas przechowywania danych bazuje także na terminach ustawowych, określonych w kodeksie cywilnym, przy czym normalny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

  7. Państwa prawa
  Każda osoba, której to dotyczy, zgodnie z Artykułem 15 RODO ma prawo dostępu do danych, zgodnie z Artykułem 16 RODO ma prawo do sprostowania danych, zgodnie z Artykułem 17 RODO ma prawo do usunięcia danych, zgodnie z Artykułem 18 RODO ma prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z Artykułem 20 RODO ma prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę użyć danych kontaktowych wskazanych powyżej w Sekcji 1 Części I - Informacje ogólne.
  Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, w dowolnym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, bez konieczności spełnienia szczególnych wymogów formalnych. Jeżeli jest to możliwe, informacja o cofnięciu zgody powinna zostać przesłana drogą kontaktu wskazaną w Sekcji 1 Części I - Informacje ogólne.
  Użytkownicy mają także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Artykuł 77 RODO) 

  Organem nadzorczym odpowiadającym za Scheidt & Bachmann jest:

  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

  Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu, które zostało omówione bardziej szczegółowo pod koniec niniejszego zawiadomienia o ochronie danych.
   
  II. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Pliki cookies 
  Aby odwiedzanie naszej strony internetowej było bardziej atrakcyjne oraz aby umożliwić skorzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach posługujemy się tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Cookies mogą być przesyłane w momencie wejścia na stronę, w ten sposób pozwalając na przypisanie użytkownika. Służą do ułatwienia korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre z cookies, których my używamy są usuwane po zakończonej sesji w przeglądarce, tj. gdy przeglądarka zostanie zamknięta (tzw. cookies sesyjne) Inne pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas ponownej wizyty (tzw. cookies stałe).
  W swojej przeglądarce mogą Państwo zdefiniować ustawienia w taki sposób, że będą Państwo powiadamiani, kiedy stosowane są cookies i będą mogli Państwo każdorazowo zadecydować, czy zaakceptować lub odrzucić cookies w określonych przypadkach lub zawsze. Cookies, które zostały zastosowane mogą zawsze zostać usunięte. Jeżeli natomiast cookies nie będą akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
  Poprzez stosowanie cookies przetwarzamy następujące dane osobowe lub kategorie danych:

  • identyfikator sesji
  • znacznik czasu

  Przetwarzanie danych osobowych poprzez stosowanie cookies odbywa się w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zwiększenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

  2. Automatyczne gromadzenie danych dostępowych / plików dziennika serwera
  Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie zapisywany jest następujący zestaw danych dotyczący każdego dostępu:

  • adres IP
  • typ/wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny oraz rozdzielczość
  • wcześniej odwiedzona strona internetowa
  • czas i częstotliwość wysyłania żądania do serwera

  Dane osobowe zawarte w plikach dziennika przetwarzane są zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest łatwiejsze administrowanie naszą stronę internetową oraz możliwość identyfikacji i tropienia ew. prób hakerskich.

  3. Google Analytics   
  Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. cookies – plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę sposobu korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Informacje generowane przez cookies i dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zasadniczo przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
  Jednakże, w przypadku aktywacji anonimizacji IP na stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony w państwach członkowskich UE oraz w innych krajach, które przystąpiły do umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA wysyłamy jest pełen adres IP, który następnie jest skracany na miejscu. Na naszej stronie anonimizacja IP jest aktywna.
  W imieniu operatora naszej strony internetowej, Google wykorzystuje posiadane informacje do analizy sposobu korzystania przez Państwa z tej strony, w celu sporządzania raportów dotyczących czynności dokonywanych na stronie dla operatorów strony internetowej oraz świadczenie innych usług na rzecz operatora tej strony związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Google nie wiąże adresu IP wysyłanego przez Państwa przeglądarkę w związku z korzystaniem z funkcji Google Analytics z innymi danymi.
  Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że jeżeli Państwo to uczynią, nie będą Państwo mogli korzystać z pełnego wachlarza funkcji oferowanych na tej stronie. Mogą Państwo także wyłączyć funkcję przesyłania danych generowanych przez cookies i dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

  Klikając poniższy link mogą Państwo wyłączyć także gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie. Zastosowane zostanie cookie „opt-out”, które nie dopuści do gromadzenia danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Disable Google Analytics

  Bliższe informacje dotyczące warunków użytkowania i poufności danych, patrz http://www.google.com/analytics/terms/de.html i www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

  Przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analiza i sposób korzystania z naszej strony internetowej.

  4. Google Maps
  Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu firmy Google, jakim są mapy Google Maps. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z Google Maps na podstronie, na której funkcja Google Maps jest osadzona i aktywują odpowiednią wtyczkę, firma Google będzie otrzymywać informację, że wchodzili Państwo na daną podstronę na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, gromadzone są dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę do Google. Obejmują one adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych, system operacyjny oraz interfejs użytkownika, język i wersję oprogramowania przeglądarki.
  Powyższe odbywa się niezależnie od tego, czy firma Google jest operatorem konta użytkownika, za pośrednictwem którego Państwo się logują, czy brak jest konta użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przypisywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą Państwo, aby dane były przypisywane do Państwa profilu Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją tego przycisku. Firma Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem potrzeb użytkownika. Aby skorzystać z praw, takich jak prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkownika, muszą Państwo kontaktować się z firmą Google. 

  Korzystając z Google Maps akceptują Państwo Warunki korzystania z usług Google Maps. Warunki korzystania z usług Google Maps znajdą Państwo tutaj: Google Maps Terms of Service. W celu uzyskania bliższych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google Inc., proszę zapoznać się z Polityką prywatności firmy Google: Google Privacy Policy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zgodziła się zaakceptować Tarczę Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

  5. YouTube
  Na naszej stronie umieszczamy pliki wideo YouTube,  zarejestrowane na www.youtube.com, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Materiały wideo aktywowane są wyłącznie, na specjalne życzenie. Materiały te są także zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane dotyczące Państwa, jako użytkowników, nie są wysyłane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo tych plików wideo. Dopiero w momencie odtworzenia wideo dane przesyłane są w sposób opisany w kolejnym akapicie. Nie mamy żadnego wpływu na taki transfer danych.
  Gdy odtwarzają Państwo materiał wideo, YouTube otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do danej podstrony na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, gromadzone są dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę do YouTube. Obejmują one adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych, system operacyjny oraz interfejs użytkownika, język i wersję oprogramowania przeglądarki.
  Powyższe odbywa się niezależnie od tego, czy firma YouTube jest operatorem konta użytkownika, za pośrednictwem którego Państwo się logują, czy brak jest konta użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przypisywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą Państwo, aby dane były przypisywane do Państwa profilu YouTube, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją tego przycisku. Firma YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem potrzeb użytkownika. Taka analiza (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) służy publikacji reklam celowanych oraz informowaniu innych użytkowników portali społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Aby skorzystać z praw, takich jak prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkownika, muszą Państwo kontaktować się z firmą Google.
  W celu uzyskania dalszych informacji na temat celu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube, proszę zapoznać się z Polityką prywatności firmy Google. Znajdą tu Państwo także dodatkowe informacje na temat przysługujących Państwu praw oraz mogą Państwo dokonać wyboru opcji mających chronić Państwa prywatność. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zgodziła się zaakceptować Tarczę Prywatności UE-USA.

  6. Kontakt
  Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo formularze kontaktowe, z których mogą Państwo korzystać, aby kontaktować się z nami drogą elektroniczną. Alternatywnie, mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W przypadku kontaktu z nami przez jeden ze wskazanych kanałów komunikacji, gromadzimy dane osobowe, które Państwo tam zamieścili i przesłali do nas.
  Jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego, zarejestrowane dane osobowe składają się z danych głównych (pola obowiązkowe: Pan/Pani, nazwisko, adres e-mail, kraj; pola nieobowiązkowe: imię, nazwa firmy, numer telefonu) oraz wszelkich innych danych osobowych wprowadzonych przez Państwa w polu „Wiadomość”. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapisujemy Państwa adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe zawarte w treści e-maila.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest obsługa klienta i możliwość udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane do nas.
  Jeżeli koniecznym będzie udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, Państwa dane osobowe zostaną przekazane naszym podmiotom powiązanym.

  7. Newsletter
  Na naszej stronie internetowej mogą Państwo subskrybować różne biuletyny informacyjne (newslettery) dostarczające ogólne informacje dotyczące firmy, produktów, targów branżowych oraz imprez.
  W celu zarządzania subskrypcjami newslettera, przetwarzamy dane osobowe przesłane do nas w formularzu kontaktowym. Składają się na nie dane główne (pola obowiązkowe: adres e-mail, język, Państwa zainteresowania; dane nieobowiązkowe: Pan/Pani, tytuł, nazwisko, nazwa firmy, kraj). 
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest obsługa klienta i reklama celowana.

  8. Wolne stanowiska
  Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapisać się do newslettera informującego o nowych wolnych stanowiskach pracy.
  W celu zarządzania subskrypcjami newslettera, przetwarzamy dane osobowe przesłane do nas w formularzu kontaktowym. Składają się na nie adres e-mail, obszary pracy, jakimi są Państwo zainteresowani, Państwa kod pocztowy oraz region geograficzny, w jakim szukają Państwo pracy.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie potencjalnych kandydatów o wolnych stanowiskach pracy w naszej firmie.

  9. Ankiety
  Co pewien czas przeprowadzamy także ankiety, np. w celu oceny zadowolenia klientów. Do uczestnictwa upoważnieni są wyłącznie klienci, którzy zostaną zaproszeni przez nas. 
  Wszystkie ankiety mają charakter anonimowy. Jednakże kody dostępu wysyłane są do klientów regularnie, na potrzeby uczestnictwa. Mogą zostać przypisane do danego klienta. Same ankiety również wymagają podania niektórych danych osobowych. W tym przypadku jednak podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe i może zostać pominięte. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analiza zadowolenia klientów oraz udoskonalenie produktów.

  10. Strefa danychUdostępniamy strefę danych, w której oferujemy naszym klientom i potencjalnym klientom różne dokumenty do pobrania. Obejmują one przykładowo dokumenty umowy oraz informacje o produktach. Dostęp do tej strefy mają wyłącznie upoważnieni użytkownicy.
  Na potrzeby kontroli dostępu przetwarzamy następujące dane: adres e-mail, nazwa użytkownika.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Artykułem 6 ustęp 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania danych oraz naszym prawnie uzasadnionym interesem jest inicjacja kontraktów, dostarczenie stosownych dokumentów oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do wczytanych dokumentów.

  Informacja dotycząca Państwa prawa do sprzeciwu zgodnie z Artykułem 21a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
  W dowolnym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 lit. f RODO w związku z Państwa sytuacją (przetwarzanie danych w oparciu o równowagę interesów); dotyczy to także profilowania w oparciu o niniejszy przepis, zgodnie z Artykułem 4 pkt. 4 RODO. 
  Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy ważkie, zgodne z prawem powody przetwarzania danych zastępujące Państwa interesy, prawa lub swobodę, lub jeżeli przetwarzanie danych ma służyć wykonaniu, wykorzystaniu lub obronie przysługujących praw. 
  W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu dostarczania reklamy celowanej. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych; powyższe dotyczy także profilowania, o ile ma ono związek z reklamą celowaną. 
  Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych na potrzeby reklamy celowanej, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych w tym celu.
  Do zgłoszenia sprzeciwu nie muszą zostać spełnione żadne szczególne wymogi formalne; w razie możliwości sprzeciw należy przesłać drogą kontaktu wskazaną w Sekcji 1 i 2 w Części I - Informacje ogólne, niniejszego zawiadomienia o ochronie danych.


  Wróć